8. svetové stretnutie rodín, Filadelfia 2015

od autora: | 20. októbra 2015

„Láska je naším poslaním, rodina plná života“

V dňoch 22 až 27. September 2015 sa vo Filadelfii, v Spojených štátoch amerických uskutočnil ôsmy ročník svetového stretnutia rodín so Sv. Otcom pod názvom „Láska je naším poslaním, rodina plná života“. Svetové stretnutia rodín sú veľké zhromaždenia, ktoré zvoláva Svätý Otec každé tri roky na oslavu Božského daru rodiny. Ich dejiny siahajú do roku 1981, kedy Sv. Ján Pavol II. ohlásil apoštolskú exhortáciu Familiaris consortio a zriadil Pápežskú radu pre rodinu, ktorá takéto stretnutia organizuje v spolupráci s diecézou v mieste ich konania každé tri roky.

Prvé svetové stretnutie pápeža s rodinami sa uskutočnilo v roku 1994 v Ríme. V tomto roku pápež Ján Pavol II. napísal dnes už známy a rozšírený List rodinám (Gratissimam sane). Zároveň bol rok 1994 vyhlásený organizáciou OSN za Medzinárodný rok rodiny. Odvtedy sa svetové stretnutia rodín organizujú každé tri roky a spájajú státisíce rodín, ale aj kňazov i biskupov z piatich kontinentov, aby sa spoločne modlili, viedli dialóg, vzdelávali sa, vzájomne sa zdieľali a pochopili hĺbku úlohy, ktorú má kresťanská rodina ako domáca cirkev a základ evanjelizácie. Súčasťou každého Svetového stretnutia rodín je medzinárodný teologicko-pastoračný kongres, workshopy, panelové diskusie, kongres detí, eucharistické slávenia pre rodiny a účastníkov stretnutia, festival so svedectvami rodín a záverečná sv. omša, ktorej za účasti kardinálov, biskupov a kňazov z celého sveta predsedá svätý otec, alebo jeho delegát.

V roku 2015 sa Svetové stretnutie rodín uskutočnilo vo Filadelfii s témou: „Láska je naším poslaním, rodina plná života“. Téma podčiarkuje fakt, že sme stvorení na Boží obraz, z lásky a pre lásku, pre schopnosť milovať a že sa naplno realizujeme vtedy, keď milujeme v našich rodinách a spoločenstvách. Na kongrese bolo registrovaných 20.000 účastníkov, ktorí pochádzali z viac ako 100 krajín sveta.