Národný Týždeň Manželstva

od autora: | 21. decembra 2012

Milí manželia, milé rodiny, milí priatelia,

 v dňoch 11. – 17. februára 2013

bude prebiehať na Slovensku už 3. ročník kampane

N á r o d n ý   t ý ž d e ň   m a n ž e l s t v a 

s témou „Vernosť nie je slabosť“

pod záštitou prvej dámy Slovenska pani Silvie Gašparovičovej.

Chceli by sme Vás vyzvať do spolupráce počas tejto kampane, aby ste podporili a vyzdvihli hodnotu manželstva vo svojej farnosti, v meste…tam, kde žijete… 

Pridajte sa, práve Vy môžete povzbudiť, pomôcť iným manželom a podporiť manželstvo a rodinu ☺♥

a pomôcť zorientovať sa mladým ľuďom na prípravu do manželstva !!!☺♥

(napr. adorácie, ruženec, obnova manželských sľubov,

rôzne aktivity, manželské večery, manželské rekolekcie, …) 

Dobré partnerské vzťahy sú jedným zo základných predpokladov

pre kvalitný život jednotlivcov a spoločnosti.

Manželstvo je najlepší základ pre jedinečný dlhodobý vzťah muža a ženy vybudovaný na láske

a vyjadrený sľubom s obojstranným celoživotným záväzkom.

Manželstvo významnou mierou prispieva k istote v spoločnosti

a pre mnoho manželov je zdrojom hlbokého osobného šťastia.

Podstatná úloha manželstva v našej spoločnosti spočíva aj v tom, že poskytuje stabilné a láskyplné prostredie k výchove detí a ako také potrebuje podporu.

Viac info na: www.ntm.sk