Škola rodiny

Láske sa treba učiť…

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy v spolupráci s Hnutím Kresťanských rodín na Slovensku po dohode a poverení otcom biskupom Mons. Rudolfom Balážom Vám oznamujeme, že otvára kurz „Štúdium rodiny“ pre nových účastníkov.

1. ročník Kurzu Škola Rodiny sa ukončil dňa 23. mája 2010 odovzdaním osvedčenia účastníkom kurzu.

CIEĽ KURZU

  1. Doplnenie a prehĺbenie osobnej a kresťanskej formácie účastníkov kurzu so zameraním na hodnotu manželstva a rodiny.
  2. Teoretická a praktická príprava na prednášanie vybraných katechéz na školách a vo farnostiach v rámci prípravy snúbencov a birmovancov – (predovšetkým oblasť medziľudských vzťahov a rodinného spoločenstva)
  3. Teoretická a praktická príprava pre tvorenie a vedenie rodinných spoločenstiev

PODMIENKY PRE VÝBER KANDIDÁTOV

  1. Záujem – ochota pre službu rodinám, manželom vo farnosti.
  2. Ideálne by bolo, keby to mohol byť manželský pár, čo však nie je podmienkou. V opačnom prípade druhý manželský partner musí s účasťou svojho partnera súhlasiť a zúčastniť sa na týždennom letnom stretnutí. Mali by však byť v každom prípade dvaja uchádzači z jednej farnosti (aby sa vedeli doplniť a vzájomne povzbudiť).
  3. Vysokoškolské, príp. stredoškolské vzdelanie.
  4. Osoby žijúce v manželstve aspoň 3 roky.

FORMA ORGANIZÁCIE KURZU

Kurz bude organizovaný formou 10 víkendových stretnutí. Každé stretnutie sa začína v piatok večer, končí v nedeľu na obed. Víkendové stretnutia sú bez účasti detí. Okrem týchto 10 víkendov budú účastníci cez letné prázdniny absolvovať týždenný pobyt – sústredenie, spoločne aj so svojimi rodinami (manžel-ka a deti). Účasť manželských partnerov je na tomto letnom stretnutí nutná.

PROGRAM PREDNÁŠOK

1. OSOBNÁ FORMÁCIA

1.1 Škola života v Duchu Svätom

1.2 Škola základov kresťanskej zrelosti

1.3 Škola Biblie a modlitby

1.4 Ovocie Ducha Svätého

1.5 Škola formovania kresťanských emócií

1.6 Kresťanská služba

1.7 Škola života kresťanskej rodiny

2. ZÁKLADNÉ OTÁZKY

2.1 Biblická teológia

2.2 Morálna teológia

2.3 Otázky biomedicínske

2.4 Psychológia a pedagogika

2.5 Prvky sociológie, demografie a kanonického práva

2.6 Základné dokumenty Cirkvi

2.7 Škola evanjelizácie

2.8 Budovanie a činnosť modlitebnej a formačnej skupiny

2.9 Škola základov života v spoločenstve

3. FORMY PRÁCE

3.1 Prirodzené metódy regulácie počatia

3.2 Vzdialená a blízka príprava na život v manželstve

3.3 Pomoc v ťažkých prípadoch

3.4 Bezprostredná príprava na život v manželstve

3.5 Organizácia práce dušpastierstva rodín

3.6 Praktická príprava na prípravu a prednášanie prednášok, vedenie modlitbových stretnutí a spoločenstiev

3.7 Cvičenia z prirodzených metód regulácie počatia

CENA KURZU

Kurz nie je spoplatnený. Diecézne centrum pre rodinu a Hnutie kresťanských rodín bude kryť z vlastných zdrojov náklady na lektorov, pracovný materiál a ostatné náklady súvisiace s organizačným zabezpečením kurzu. Krytie nákladov účastníkov na absolvovanie kurzu (cestovné náklady, ubytovanie, strava počas víkendov i letného sústredenia) však znáša každý účastník sám. Tým, ktorí predložia potvrdenie o poukázaní svojich 2 % z daní v prospech CPR, naše Centrum pre rodinu uhradí náklady na ich ubytovanie a stravu počas kurzu vo výške 50% z poukázanej sumy. Prosíme aby ste si vyžiadali doklad o výške poukázanej sumy. Pokiaľ sa Vám podarí osloviť viaceré subjekty (predovšetkým právnické osoby), môže sa jednať o značný finančný bonus.

Neustále hľadáme ďalšie spôsoby pokrytia nákladov najmä pre tých účastníkov, ktorí by sa takéhoto kurzu nemohli zúčastniť najmä z ekonomických dôvodov. Pokiaľ by ste vo svojom okolí vedeli o takejto možnosti za Vašu pomoc Vám budeme veľmi vďační. Počet účastníkov nemá prekročiť 20.

PRIHLÁŠKA

Tu si môžete stiahnuť prihlášku (PrihlaskaSR09.pdf), ktorú po vyplnení prosíme zaslať obratom späť. V dotazníku prosíme potvrdiť odporúčanie, správcu farnosti a súhlas adepta na kurz s použitím osobných údajov podľa v súlade s ustanovením § 7 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky prosíme poslať na adresu:

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy
Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica

Podrobnejšie informácie budú účastníkom poskytnuté na prvom stretnutí, prípadne individuálne telefonicky na čísle 0911 911 626 (pán Michal Motyka) alebo na kontaktných číslach Centra pre rodinu.

SVEDECTVO

p. Katarína:

Škola rodiny mi dala veľmi veľa, mnoho som sa tam dozvedela čo sa týka môjho osobného i manželského života, veľa situácii by som bola možno riešila ináč, ale v škole som sa naučila ako jednotlivé situácie riešiť a s nimi sa vyrovnať. Aj čo sa týka prirodzeného plánovania rodičovstva, zmenilo to môj život a taktiež môjho manžela aj keď sa priamo na stretnutiach nezúčastňoval. Ja som ho školila potom doma. Taktiež to aplikujem do predmanželskej prípravy so snúbencami. V našej farnosti sa tomu venujeme skoro všetci čo sme skončili školu takmer na 100%.

p. František:

Sme veľmi vďační, že sme boli na tomto kurze, naše vzťahy a život v manželstve sa začali uberať úlne iným smerom. Na prvé miesto v živote sme dali Boha, dozvedeli sme sa také informácie, ktoré sme za 15 rokov v manželstve nikde nepočuli, naučili sme sa ako máme vychovávať svoje deti, keby sme neboli na tomto kurze, neviem ako by sme dnes vôbec existovali.