Príprava snúbencov pred manželstvom

od autora: | 3. septembra 2015

Téma: Plánované rodičovstvo
Prednáša: MUDr. Mária Šnegoňová

O čom to bude?

  • všeobecný prehľad o plánovanom rodičovstve (umelé aj prirodzené metódy, prehľad o antikoncepcii a jej účinkoch i negatívach)
  • fyziológia ženy a podrobné oboznámenie sa s BOM (Billingsovou ovulačnou metódou)
  • umelé oplodnenie – stručné oboznámenie sa s problematikou
  • zmienka o adopcii, pestúnskej starostlivosti a náhradnom rodičovstve
  • diskusia, individuálne rozhovory podľa potreby

Miesto:
Diecézne centrum Jána Pavla II.
Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica

Kedy?

1x za mesiac vždy v sobotu od 9:00 do 12:00

  • 18.07.2020
  • 08.08.2020
  • 26.09.2020

Z organizačných dôvodov prosíme nahlásiť svoj záujem o stretnutie mailom na adresu: maria.snegonova@gmail.com
Mailom dostanete aj potvrdenie o konaní stretnutia v danú sobotu mesiaca.

Očakávaný príspevok:
10 EUR na snúbenecký pár
Nedostatok finančných prostriedkov nech nie je príčinou Vašej neúčasti.
Príspevok slúži na krytie režijných nákladov spojených s priebehom stretnutia a podporou činnosti Diecézneho pastoračného centra pre rodinu.

Prednášky sú otvorené pre každého, kto má záujem o danú problematiku.