Ochrana osobných údajov

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu banskobystrickej diecézy spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – nariadenie GDPR a zároveň podľa záväzného dokumentu Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike.
Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).

Základný dokument na stiahnutie:
Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike

Informácie pre dotknuté osoby


Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Každý má právo vedieť, kto, kde a akým spôsobom nakladá s jeho osobnými údajmi. Dotknutá osoba má právo domáhať sa prístupu, opravy, vymazania, likvidácie, obmedzenia spracúvania, prenosu osobných údajov. Zároveň má právo namietať spracúvanie osobných údajov.
Všetky práva dotknutých osôb sú zakotvené v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – nariadenie GDPR
 
U prevádzkovateľa osobných údajov, ktorým je Diecézne pastoračné centrum pre rodinu banskobystrickej diecézy nedochádza k profilovaniu.
 
Kontaktnou osobou v otázkach ochrany osobných údajov pre Centrum pre rodinu je ThLic Marek Iskra marek(zavinac)rodinabb.sk

Posledná aktualizácia: 21.02.2019

 

Zodpovedná osoba


Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11 
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava

IČO: 00684325
DIČ: 2020804841

email: dpo@kbs.sk
web: gdpr.kbs.sk

Zodpovedná osoba vybavuje podnety v otázkach týkajúcich sa osobných údajov dotknutých osôb pre Rímskokatolícku cirkev, Gréckokatolícku cirkev a ostatné právnické osoby, ktoré si právnu subjektivitu odvodzujú od cirkvi a cirkevné školy, ktoré si toto zastúpenie zvolili.
 
Podnet musí obsahovať meno a priezvisko žiadateľa, bydlisko (aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať, v prípade potreby môže byť vyžadovaný ďalší osobný údaj na jedinečnú identifikáciu žiadateľa), jasné a presné formulovanie, čoho sa vo vzťahu k osobným údajom žiadateľ domáha.
 
Na anonymné podnety zodpovedná osoba neprihliada. Zodpovedná osoba neprihliada ani na podnety, z ktorých nie je zrejmé, čoho sa žiadateľ domáha.