Posolstvá

Benedikt XVI. k účastníkům VI.Světového setkání rodin, Mexiko
Rodina učí lásce

Drazí bratři a sestry,

Všechny vás srdečně zdravím na závěr této eucharistické slavnosti, kterou se končí VI. Světové setkání rodin v Mexiko City. Děkuji Bohu za tolikeré rodiny, které nešetřily silami a shromáždily se kolem tohoto Pánova oltáře.
1. Zvláště zdravím pana kardinála státního sekretáře Tarcisia Bertoneho, který předsedal této eucharistii jako můj legát. Rád bych vyjádřil svou vděčnost panu kard. Ennio Antonellimu a také členům Papežské rady pro rodinu, které předsedá, panu kardinálovi, metropolitnímu arcibiskupovi města Mexiko City Norbertu Rivera Carrerovi, a ústřední organizační komisi tohoto světového setkání. Mé uznání patří rovněž všem, kteří s velkodušným nasazením a vypětím všech sil umožnili jeho uskutečnění. Zdravím také přítomné kardinály a biskupy, zejména členy Mexické biskupské konference a představitele této milované země, která tuto významnou událost velkodušně pohostila a umožnila ji uspořádat.
Vy, Mexičané, víte, že jste velice blízcí Papežovu srdci. Myslím na vás a předkládám Bohu Otci vaše radosti a vaše naděje, vaše plány a vaše starosti. V Mexiku je evangelium hluboce zakořeněno a prostupuje jeho tradicemi, jeho kulturou a identitou jeho ušlechtilého národa. Tento velký odkaz je třeba střežit, aby byl i nadále byl zdrojem morálních a duchovních energií, aby bylo možné odvážně a tvořivě čelit výzvám dneška a nabízet jej jako cenný dar novým generacím. S radostí a zájmem jsem se účastnil tohoto světového setkání, zejména svou modlitbou, vytyčením jeho specifických směrnic a neustálým sledováním jeho příprav i průběhu. Dnes za pomoci sdělovacích prostředků konám tuto duchovní pouť do mariánské svatyně, jež je srdcem Mexika a celé Ameriky, abych svěřil Naší Paní Guadaloupské všechny rodiny světa.
2. Toto světové setkání rodin má povzbudit křesťanské domácnosti, aby jejich členové byli lidmi svobodnými a oplývali bohatstvím lidských a evangelních hodnot na cestě ke svatosti. To je ta nejlepší služba, kterou my křesťané můžeme dát nynější společnosti. Křesťanská odpověď na výzvy, kterým musí čelit rodina a lidský život vůbec, spočívá v posílení důvěry v Pána a zdatnosti, která se rodí ze samotné víry, živené pozorným nasloucháním Božímu Slovu. Jak je krásné, když se rodina setká ke společnému naslouchání jeho živému a účinnému Slovu! V modlitbě, zejména při recitování růžence, jak tomu bylo včera, rodina rozjímá tajemství Ježíšova života, vnitřně si osvojuje hodnoty, které rozjímá, a cítí povolání vtělit je do vlastního života.
3. Rodina je neodmyslitelným základem společnosti a národů a také nenahraditelným dobrem pro děti, jež si zaslouží přijít na svět jako plody lásky, naprostého a velkodušného obdarování rodičů. Jak to zdůraznil Ježíš, když ctil Pannu Marii a svatého Josefa, rodina zaujímá základní místo ve výchově lidské osoby. Je opravdovou školou lidství a nepomíjivých hodnot. Nikdo si sám nedal svůj život. Obdrželi jsme jej od druhých, rozvíjí se a dozrává v pravdě a v hodnotách, jež si osvojujeme ve vztahu a společenství s druhými. Takto pojatá rodina, založená na nerozlučitelném manželství mezi mužem a ženou, vyjadřuje tuto vztahovou, synovskou a komunitní dimenzi, a je prostředím, kde se člověk může důstojně narodit, vyrůst a celkově se rozvinout (srov. Homilie při mši na V.Světovém setkání rodin ve Valencii, 9.července 2006).
Tuto výchovnou práci komplikuje chybné pojetí svobody, ve kterém jsou záliby a impulsy jednotlivce zdůrazňovány do té míry, aby se každý stal vězněm vlastního já. Pravá svoboda člověka má nicméně původ v tom, že byl stvořen k Božímu obrazu a podobě. Proto má svoboda povinnost chovat se zodpovědně, volit pravé dobro, aby se stala láskou, sebedarováním. Víc než teorie je k tomu potřeba blízkost a láska, jež jsou typické pro rodinné společenství. Právě v rodinném kruhu se učíme žít pravdivě, vážit si života a zdraví, svobody a pokoje, spravedlnosti a pravdy, práce, svornosti a úcty.
4. Dnes je zapotřebí více než kdy jindy veřejného svědectví a nasazení všech pokřtěných, aby byla opětovně potvrzena důstojnost, jedinečná a nenahraditelná hodnota rodiny, založené na manželství mezi mužem a ženou a otevřené lidskému životu ve všech jeho fázích. Je třeba prosazovat legislativní a administrativní opatření na podporu rodin v jejích nezcizitelných právech, které potřebuje, aby mohla pokračovat ve svém mimořádném poslání. Svědectví přednesené při včerejší vigilii, ukazují, že i dnes může rodina zůstávat zdravou v lásce Boží a obnovovat lidstvo nového tisíciletí.
5. Rád bych vyjádřil svou blízkost a ujistil svou modlitbou všechny rodiny, které vydávají svědectví věrnosti zejména v obtížných situacích. Povzbuzuji četné rodiny, které někdy musí žít v neporozuměních a rozporech a dávají příklad velkodušnosti a důvěry v Boha. Doufám, že jim nebude chybět nezbytná pomoc. Myslím také na rodiny, které trpí chudobou, nemocí, vytlačováním na okraj společnosti a emigrací, a zejména na křesťanské rodiny, které jsou pronásledovány pro svou víru. Papež je vám nablízku a ve vašem každodenním úsilí vás provází.
6. Na závěr tohoto setkání chci ještě s radostí oznámit, že VII. Světové setkání rodin se bude konat, dá-li Pán, v Itálii ve městě Miláno roku 2012 na téma „Rodina, práce a svátek“. Upřímně děkuji panu kardinálu Dionigimu Tettamanzi, arcibiskupovi Milána za projevenou přízeň, s níž se rozhodl tento důležitý závazek přijmout.
7. Svěřuji všechny rodiny světa pod ochranu Nejsvětější Panny, tolik uctívané v ušlechtilé mexické zemi jako Guadaloupská. Jí, která nám stále připomíná, že naše štěstí spočívá v plnění Kristovy vůle (srov. Jan 2,5), nyní pravím:
Nejsvětější Matko Guadaloupská,
jež jsi prokázala svou lásku a něhu národům amerického kontinentu,
naplň radostí a nadějí všechny národy a všechny rodiny světa.
Tobě, která předcházíš a řídíš naši cestu víry do nebeské vlasti,
svěřujeme radosti, plány, starosti a tužby všech rodin.
O Maria,
k Tobě se utíkáme a v tvoji mateřskou něhu důvěřujeme.
Neoslyš modlitby, kterými se k tobě obracíme,
za všechny rodiny světa v tomto rozhodujícím období dějin,
ale přijmi všechny do svého mateřského srdce a provázej nás na naší cestě do nebeské vlasti.
Amen.
Přeložil Milan Glaser
prebraté z: Česká sekce RV.