Rodová rovnosť

Aktuálne informácie k téme Rodová rovnosť

Oficiálne vyhlásenia Katolíckej cirkvi
Vyhlásenie riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení na Slovensku
Prednášky a prezentácie
Vyhlásenia neziskových organizácií

Informácie z tlače sa dozviete v sekcii Monitoring správ.
Viac informácií k téme aj v sekcii Na stiahnutie.

 


Pripomienky k tvorbe strategického programového dokumentu pre oblasť ochrany a podpory ľudských práv

Concentration and attention will drop. Depressed children/students will experience a drop in grades. You’ll start putting odd things in the refrigerator (a bowling ball is the office record!), forget why you went to the grocery, and become very forgetful and scatterbrained at work/home. Heroin use and overdose deaths are rising fast in the United States, particularly among whites and women, US health authorities said Tuesday. So why would you intentionally want your child to suffer when there is an available remedy to the situation? A safe remedy that: adipex coupons A friend was driving toward a tunnel, which was farther away down the road, not yet in sight. Just the anticipation of maybe having to go through that tunnel made my heartbeat accelerate and my hands moist. I was scared. A friend was driving toward a tunnel, which was farther away down the road, not yet in sight. Just the anticipation of maybe having to go through that tunnel made my heartbeat accelerate and my hands moist. I was scared.
Tento zborník je dielo mimovládnych organizácií, ktoré sa podieľali od júna do augusta 2013 na tvorbe strategického programového dokumentu pre oblasť ochrany a podpory ľudských práv, obhajovali ľudské práva a obhajovali rodinu.

PDFZborník Pripomienky k tvorbe strategického programového dokumentu pre oblasť ochrany a podpory ľudských práv (PDF, 1,3MB, 188 strán)

Predhovor k zborníku

NECK/SHOULDER PAIN cheap generic valium drugs Common side effects of prescription sleeping pills such as Lunesta, Sonata, Ambien, Rozerem, and Halcion may include: Common side effects of prescription sleeping pills such as Lunesta, Sonata, Ambien, Rozerem, and Halcion may include:
Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť uznesením z 27. júna 2011 schválila zámer vypracovať strategický programový dokument pre oblasť ochrany a podpory ľudských práv. Samotný materiál však vznikol až v roku 2013, keďže medzitým došlo k politickej výmene vlády a presunutiu úloh z Úradu vlády na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí SR. K vytvoreniu celého materiálu zrejme prispeli vonkajšie odporúčania výborov OSN o dodržiavaní ľudských práv, podnety z viedenskej Svetovej konferencie o výchove k ľudským právam (1993), ako aj blížiace sa predsedníctvo SR v Rade Európskej únie v roku 2016.
Prípravou materiálu bola poverená koordinačná pracovná skupina, ktorú viedol Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. Na jeho návrh bol vymenovaný redakčný tím, ktorý pripravil prvý písomný draft celoštátnej stratégie a ochrany ľudských práv do 14. júna 2013. Keďže ľudské práva sa týkajú všetkých občanov SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v spolupráci so Splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti zorganizovalo workshopy, počas ktorých sa mali možnosť k materiálu vyjadriť rôzne mimovládne a neziskové organizácie, ako aj jednotliví občania.
Prostredníctvom svojich zástupcov vo Výbore pre rodovú rovnosť a vo Výbore pre deti a mládež dostali pozvanie na diskusné workshopy aj zástupcovia mimovládnych organizácií. Po preštudovaní predloženého materiálu, na ktorý, žiaľ, bol príliš krátky čas, predniesli účastníci na workshopoch (25.6. – 3.7. 2013) v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave svoje zásadné pripomienky. Materiál v tejto forme sa zdal neprijateľný, nevyvážený a ideologicky zafarbený. Navyše v takej zásadnej otázke, ako sú ľudské práva, nemôže vzniknúť stratégia a dokonca návrh na plošnú výchovu k ľudským právam bez predchádzajúcej širokej diskusie, zhodnotenia doterajšieho súčasného stavu dodržiavania ľudských práv a bez odborných podkladov zainteresovaných špecialistov (psychológov, pedagógov, sociológov, právnikov, filozofov, lekárov).
Účastníci poslali svoje pripomienky Ministerstvu zahraničných vecí aj v písomnej forme. Súhrn týchto písomných pripomienok od dvadsatich troch subjektov predkladáme na nahliadnutie pre potreby ďalšieho vývinu diskusie okolo ľudských práv. Samotný text Návrhu celoštátnej stratégie a ochrany ľudských práv pre stručnosť neuvádzame. Zverejnený je na stránke Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v- sr/).
– editor –