Rodová rovnosť

Aktuálne informácie k téme Rodová rovnosť

Oficiálne vyhlásenia Katolíckej cirkvi
Vyhlásenie riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení na Slovensku
Prednášky a prezentácie
Vyhlásenia neziskových organizácií

Viac informácií k téme aj v sekcii Na stiahnutie.


Pripomienky k tvorbe strategického programového dokumentu pre oblasť ochrany a podpory ľudských práv

Tento zborník je dielo mimovládnych organizácií, ktoré sa podieľali od júna do augusta 2013 na tvorbe strategického programového dokumentu pre oblasť ochrany a podpory ľudských práv, obhajovali ľudské práva a obhajovali rodinu.

PDFZborník Pripomienky k tvorbe strategického programového dokumentu pre oblasť ochrany a podpory ľudských práv (PDF, 1,3MB, 188 strán)

Predhovor k zborníku

Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť uznesením z 27. júna 2011 schválila zámer vypracovať strategický programový dokument pre oblasť ochrany a podpory ľudských práv. Samotný materiál však vznikol až v roku 2013, keďže medzitým došlo k politickej výmene vlády a presunutiu úloh z Úradu vlády na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí SR. K vytvoreniu celého materiálu zrejme prispeli vonkajšie odporúčania výborov OSN o dodržiavaní ľudských práv, podnety z viedenskej Svetovej konferencie o výchove k ľudským právam (1993), ako aj blížiace sa predsedníctvo SR v Rade Európskej únie v roku 2016.
Prípravou materiálu bola poverená koordinačná pracovná skupina, ktorú viedol Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. Na jeho návrh bol vymenovaný redakčný tím, ktorý pripravil prvý písomný draft celoštátnej stratégie a ochrany ľudských práv do 14. júna 2013. Keďže ľudské práva sa týkajú všetkých občanov SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v spolupráci so Splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti zorganizovalo workshopy, počas ktorých sa mali možnosť k materiálu vyjadriť rôzne mimovládne a neziskové organizácie, ako aj jednotliví občania.
Prostredníctvom svojich zástupcov vo Výbore pre rodovú rovnosť a vo Výbore pre deti a mládež dostali pozvanie na diskusné workshopy aj zástupcovia mimovládnych organizácií. Po preštudovaní predloženého materiálu, na ktorý, žiaľ, bol príliš krátky čas, predniesli účastníci na workshopoch (25.6. – 3.7. 2013) v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave svoje zásadné pripomienky. Materiál v tejto forme sa zdal neprijateľný, nevyvážený a ideologicky zafarbený. Navyše v takej zásadnej otázke, ako sú ľudské práva, nemôže vzniknúť stratégia a dokonca návrh na plošnú výchovu k ľudským právam bez predchádzajúcej širokej diskusie, zhodnotenia doterajšieho súčasného stavu dodržiavania ľudských práv a bez odborných podkladov zainteresovaných špecialistov (psychológov, pedagógov, sociológov, právnikov, filozofov, lekárov).
Účastníci poslali svoje pripomienky Ministerstvu zahraničných vecí aj v písomnej forme. Súhrn týchto písomných pripomienok od dvadsatich troch subjektov predkladáme na nahliadnutie pre potreby ďalšieho vývinu diskusie okolo ľudských práv. Samotný text Návrhu celoštátnej stratégie a ochrany ľudských práv pre stručnosť neuvádzame. Zverejnený je na stránke Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v- sr/).
– editor –