Ciele

Rodina

Odbremeňovacie služby, tak sme pomenovali túto pomoc pre rodiny. Cieľom je práve odbremenenie rodín a predchádzanie nepriaznivým sociálnym situáciam v rodine, preťaženosti rodičov a problémov detí formou dobrovoľných – odbremeňovacích služieb a tým podporovanie, posilňovanie a stabilizovanie funkčnosti a samostatnosti rodiny ako primárnej sociálnej skupiny. Túžime pomôcť rodine stabilizovať sa a podržať miesto, ktoré jej od začiatku patrí ako kolíske každého nového života a následnej osobnej histórie každého z nás, prameniacej práve z tejto kolísky.

Cieľová skupina, na ktorú je projekt zameraný

Rodina s deťmi – otec, matka, deti (do 16 r. veku) a rodiny, ktoré sú v záťažových situáciách:

  • neprítomnosť príbuzných, alebo iných blízkych pomocníkov
  • problémy so zabezpečením bežného chodu rodiny z dôvodu časovej zaneprázdnenosti
  • dlhodobá fyzická a psychická vyčerpanosť
  • neúplná rodina
  • nezrelé partnerstvá
  • napätia a nedorozumenia medzi manželmi (často zdôvodnené vyčerpanosťou manželov)
  • náročná výchova detí (viac deti v školopovinnom veku, deti s postihnutím, deti s poruchami správania, deti so špecifickými potrebami, deti chronicky choré…)