Dobrovoľníci

Cieľ

Odmenou pre každého je možnosť získať akoby náhradnú rodinu a nadviazať s ňou úzke vzťahy, a tým si vytvárať aj zázemie pre svoj budúci život. Veľa rodín, ku ktorým chodíme nemá v danom meste blízkych príbuzných, preto sú mnohokrát odkázané na pomoc neznámych. Dobrovoľníctvo pomáha získavať kontakty a budovať vzťahy s rodinou, ako dobrý základ pri neskoršom osamostatňovaní sa.

Táto služba je dobrovoľná a bez finančného ocenenia až na tie prípady, kde ide o asistenciu. Podstatou je prejaviť svoju vieru skutkami bez nároku na finančnú odmenu zvlášť v dnešnej dobe, kedy sa ekonomika a peniaze dostávajú na piedestál hodnôt.

Cieľová skupina

Cieľovú skupinu tvoria mladí ľudia zo stredných a vysokých škôl (stretká, UPeCe) aj pracujúci, ktorí chcú darovať svoj čas, žiť svoju vieru aj cez skutky. Frekventovanosť návštev závisí od možnosti dobrovoľníka (1-2x týždenne/2h).

Služba dobrovoľníka

Obsah služby závisí od konkrétnej rodiny, jej potrieb.

Podpora zahŕňa:

  • fyzickú pomoc pri výchove, priamej starostlivosti a opatere deti
  • doučovanie
  • sprevádzanie na krúžky
  • vychádzky

Vedenie

Dobrovoľníci sa pred začatím služby zúčastňujú tréningového programu pre prácu a kontakt s rodinou a deťmi, po ukončení ktorého sa pravidelne raz mesačne stretávajú, aby reflektovali svoje pôsobenie v rodine a tiež mohli získať nové pohľady a zručnosti na zvládanie rôznych situácii v rodine. Súčasťou vedenia je modlitba a duchovné obnovy.

Poradenstvo

Každý z dobrovoľníkov má možnosť kedykoľvek kontaktovať koordinátora a riešiť prípadné problémy osobne.