Požehnaný Nový Rok 2013

od autora: | 2. januára 2013

«Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!

Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!

Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!»  (Nr 6, 24-26)

 

«Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; a tvoja tvár nech žiari nad nami». Žalm 67

      V novom roku prosme Najsvätejšiu Máriu, Božiu Matku, aby nás požehnala ako mama žehná svoje deti, keď odchádzajú na cestu. Nový rok je ako vydanie sa na cestu: So svetlom a s Božou milosťou to môže byť cesta pokoja pre každého človeka a každú rodinu, pre každú krajinu a celý svet.“

Dnes je potrebná osobitná modlitba k Pánovi za všetky rodiny sveta. Nech sa rodičia, napodobňujúc Svätú rodinu, vážne zaoberajú rastom a výchovou vlastných detí, aby dozrievali v zodpovedných ľudí a čestných občanov, bez toho, aby niekedy zabudli na to, že viera je cenným darom, ktorým živia vlastné deti aj skrze osobné svedectvo.

Zároveň sa modlime, aby každé dieťa bolo prijaté ako Boží dar, milované otcom a matkou a rástlo ako Pán Ježiš „v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí“ (Lk 2,52).

Nech sú láska, vernosť a odovzdanosť Márie a Jozefa príkladom pre všetkých kresťanských manželov, ktorí nie sú priateľmi alebo pánmi života ich detí, ale správcami neopakovateľného Božieho daru.

Nech nám Jozefovo mlčanie, ako spravodlivého človeka (porov. Mt 1,19) a príklad Márie, ktorá zachovávala všetky tieto veci vo svojom srdci (porov. Lk 2,51) dovolia vstúpiť do plného tajomstva viery a ľudskosti Svätej rodiny.

Prajem všetkým kresťanským rodinám, aby žili v Božej prítomnosti v rovnakej láske a radosti ako mala Ježišova, Máriina a Jozefova rodina.                                                                                                                   

svätý otec  Benedikt XVI.

(zdroj Vatikánsky rozhlas)

MODLITBA K SVÄTEJ RODINE

Pane Ježišu,
väčšinu svojho pozemského života
si strávil v chudobnom nazaretskom dome,
poslušný svätému Jozefovi a Panne Márii,
čím si posvätil rodinu a dal si nám ju za vzor.
Požehnávaj našu rodinu,
ktorá sa ti s dôverou zasväcuje.
Chráň ju a posilňuj v bázni voči tebe,
zachovávaj v nej obetavú lásku a domáci pokoj,
aby sa vždy viac podobala
svätému vzoru nazaretskej Rodiny.
Panna Mária, láskavá Matka,
prihováraj sa za naše rodiny,
aby boli vždy ohniskom viery a nádeje.
Svätý Jozef, hlava svätej rodiny,
ochranca Ježiša a Márie,
nauč nás v rodine spoločne sa modliť,
svedomite pracovať i trpezlivo znášať ťažkosti a kríže
pre našu spásu i spásu našich blížnych.
Svätá rodina, ochraňuj nás.
Amen.